بهین درس

آزمون هوشمند درس پنجم فارسی دهم – بیداد ظالمان

تعداد پرسش ها = 20

صدور کارنامه =  آنی

نوع پرسش ها = چند پاسخی – هات اسپات – جورکردنی و …

RIAL 30,000 – خرید