آموزش فارسی دبیرستان

درس آموز درس چهاردهم – فارسی دوازدهم ( سی مرغ و سیمرغ) – ویرایش پایانی

درس آموز درس هفتم فارسی دهم

درس آموز تعاملی جمال و کمال – رایگان

آزمون درس دوم فارسی یازدهم – قاضی بست

یکی از مهم ترین درس های فارسی یازدهم

از ویژگیهای آزمون های هوشمند بهین درس

تصحیح خودکار

صدور آنی کارنامه

زمان دار بودن آزمون

تنوع سژالات

طراحی دقیق و حساب شده

و ….

آزمون هوشمند فارسی یازدهم – قاضی بست