آزمون هوشمند درس یکم – نیکی

پرسش هایی مربوط به سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری در این آزمون گنجانیده شده اند. در این آزمون قابلیت های گوناگون و بعضاً منحصر به فردی وجود دارد.
از جمله صدور آنی کارنامه
کلید پاسخهای صحیح
شمارش گر زمان
بازخورد پاسخها
مرور آزمون.
این آزمون روی همه دستگاهها به خوبی و درستی اجرا می شود.

آزمون هوشمند درس یکم – فارسی یازدهم -نیکی