آموزش ویدئویی درس دوازدهم فارسی دهم
آموزش آرایه های درس دوازدهم – فارسی دهم – پارت 1

کیفیت صدا در این آموزش اولی اندکی پایین است در آموزش های بعدی این مشکل رفع گردیده است.

مدرس: دکتر حسن شاهی پور