آموزش ویدیویی درس دوازدهم فارسی یازدهم – کاوه دادخواه

آموزش ویدیویی درس دوازدهم فارسی یازدهم – کاوه دادخواه
قسمت یکم
قسمت دوم 
قسمت سوم

مدرس دکتر حسن شاهی پور