دستور زبان به بررسی قواعد زبان معمولی و قواعد معمولی زبان می­ پردازد. (نهاد – مفعول-فعل….)

آرایه ها به بررسی قواعد زبان ادبی (استعاره- کنایه – مجاز …) می پردازد.  ( زبان ادبی زبانی است که در آن دستکاری هنری انجام  شده است .) 

برای مثال دانشِ «آرایه ها» برای بررسی جمله زیر که یک جمله معمولی است صلاحیت لازم را ندارد.

شب به پایان رسید و روز آغازشد.

اما برای جمله زیر که تعبیر دیگری از جمله بالاست،و به زبان ادبی نگاشته شده، چرا.

هزاران نرگس از چرخ جهانگرد    فرو شد تا بر آمد یک گل زرد

شاید بتوان گفت آرایه ها دستور زبانی است برای زبان فرا معمولی یا همان زبان ادبی.