درس آموز درس دوم فارسی یازدهم – قاضی بست

درس آموز درس دوم فارسی یازدهم – قاضی بست 
این درس آموز  تعاملی است
به تدریج تصاویر مربوط به واژه به آن افزوده خواهد شد. 
برای اجرا بر روی لینک زیر کلیک کنید.
درس آموز درس دوم فارسی یازدهم – قاضی بست