برنامه کلاسهای خصوصی آن لاین

برنامه کلاس های خصوصی آن لاین

 

تشکیل کلاسهای آن لاین

شنبه (سه و نیم تا پنج ب.ظ)   قرابت معنایی

یکشنبه (سه و نیم تا پنج ب.ظ)  دستور  زبان فارسی

سه شنبه (سه و نیم تا پنج ب.ظ)  آرایه های ادبی

برنامه دیگر کلاسها متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

ثبت نام در کلاس آن لاین آرایه های ادبی

ثبت نام در کلاس آن لاین دستور زبان فارسی.

 

مدرس: دکتر حسن شاهی پور