مجاز و استعاره

مجاز معنی لغوی: مجاز یعنی فراحقیقت و غیر حقیقت. تعریف: اگر واژه ای در غیر معنی حقیقی خود به کار رود یا قسمتی از معنی حقیقی خود را از دست بدهد و یا بر معنی آن افزوده شود آن واژه دارای آرایه مجاز خواهد بود. مجاز دو نوع است: 1- مجاز  نوع اول                     2-مجاز...

تفاوت آرایه ها و دستور زبان

دستور زبان به بررسی قواعد زبان معمولی و قواعد معمولی زبان می­ پردازد. (نهاد – مفعول-فعل….) آرایه ها به بررسی قواعد زبان ادبی (استعاره- کنایه – مجاز …) می پردازد.  ( زبان ادبی زبانی است که در آن دستکاری هنری انجام  شده است .)  برای مثال دانشِ...