درس دوازدهم – فارسی دهم

رستم و اشکبوس

توجه – درس افزارهای زیر تعاملی هستند. پاسخ ها پس از زدن روی دکمه پلی ظاهر می‌شوند.

درس آموز

پاسخنامه کارگاه متن پژوهی

آزمون هوشمند