درس ششم – فارسی دوازدهم

به هجده بیت نخست کتاب مثنوی معنوی که در وصف نی سروده شده نی نامه گفته می شود البته نی یک مفهوم نمادی عرفانی است. نی نامه یک نمثیل است از داستان غم انگیز هبوط انسان به زمین و جدا شدن او از وطن اصلی از بهشت.

ابیات آغازین نی نامه:

بشنو از نی چون شکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند

کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند

درس افزارهای درس ششم – نی نامه:

درس آموز

پاسخنامه کارگاه متن پژوهی

آزمون هوشمند