درس آموز درس یکم – فارسی یازدهم- نیکی(روباه بی دست و پا)