ستایش

ستایش شعری است در قالب مثنوی که از کتاب الهی نامه عطار نیشابوری برگزیده شده است.